Các thông tư về khám sức khỏe của Bộ y tế

Các thông tư về khám sức khỏe của Bộ y tế

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tiếp nhận các gói khám sức khỏe theo quy định của Bộ y tế áp dụng với các đối tượng lao động và sử dụng lao động: Cơ sở sử dụng người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, học sinh, sinh viên và học viên làm hồ sơ dự tuyển, người lao động làm hồ sơ để xin được tuyển dụng, người lao động khi được tuyển dụng, và người có nhu cầu khám sức khỏe,…

khám sức khỏe theo thông tư của Bộ Y tế

Bệnh viện Hồng Ngọc cung cấp các gói khám theo thông tư của Bộ Y tế

Dưới đây là nội dung của Thông tư số 13/2007/TT-BYT và Thông tư số 14/2013/TT-BYT:

1. Thông tư 13/2007/TT- BYT:  Bộ Y Tế hướng dẫn khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe theo yêu cầu đối với các đối tượng là Cơ sở sử dụng người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề…

Vui lòng tham khảo Thông tư 13/2007/TT-BYT: khám sức khỏe công ty

2. Thông tư 14/2013/TT-BYT: Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Vui lòng tham khảo Thông tư 14/2013/TT-BYT: khám sức khỏe công ty